Dotacje inwestycyjne – śląskie

Trwa ostatni już konkurs z działania 3.2 RPO WSL „Innowacje w MSP”. Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą starać się o dotacje na wdrożenie innowacji produktowych lub/i procesowych. Wnioski można składać od 31.10.2019 do 19.12.2019 r.

Innowacyjność wdrażanego procesu/produktu/usługi musi być potwierdzona „opinią o innowacyjności” wystawioną przez Jednostkę naukową, Centrum Badawczo-Rozwojowe lub Stowarzyszenie naukowo-techniczne czy branżowe o zasięgu krajowym.

Podstawowe informacje:

 • składanie wniosków 31.10.2019- 19.12.2019
 • wyniki konkursu: lipiec 2020
 • maksymalna wartość dofinansowania:3 mln zł
 • maksymalny poziom dofinansowania:
  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45%
  • Średnie przedsiębiorstwa 35%

Koszty kwalifikowalne:

 • Koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
 • Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
 • Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych - bezpośrednio związanych z projektem, tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólnych budynku. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalacje wod - kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych z projektem (maksymalnie 50% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie)
 • Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych (maksymalnie 10% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie)

Zapewniamy kompleksie wsparcie w pozyskaniu dofinansowania. Zapraszamy do współpracy. Telefon kontaktowy w sprawie konkursu: 608 718 227

 

źródło: www.scp-slask.pl