Kredyt na innowacje technologiczne

W dniach 15.10.2019 – 27.02.2020 przedsiębiorcy sektora MSP mogą składać wnioski w ramach konkursu z działania  3.2.2 PO IR „Kredyt na Innowacje Technologiczne”.

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących  wynikiem własnych  prac B+R  przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub  znacząco ulepszonych, w  stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Podstawowe informacje o konkursie:

 • maksymalna kwota dofinansowania: 6 mln zł
 • poziom dofinansowania dla wydatków inwestycyjnych: zgodnie z mapą pomocy publicznej (max 70%)
 • poziom dofinansowania dla usług doradczych: 50%
 • maksymalny okres realizacji projektu: wszystkie projektu muszą zakończyć się przed 31.12.2023 r.

Koszty kwalifikowalne:

 • zakup  nieruchomości  niezabudowanej  lub  zabudowanej,  w  tym  zakup  prawa użytkowania wieczystego,
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 • zakup  robót  i materiałów  budowlanych  w  celu  budowy  lub  rozbudowy  budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,  know-how  oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Konstrukcja dofinansowania przewiduje, że Beneficjent zaciąga w banku komercyjnym kredyt na realizację przedsięwzięcia o wartości minimum wartości wnioskowanego dofinansowania, a kolejne transze dotacji spłacają kapitał tego kredytu. Dlatego warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

 

Z przyjemnością wesprzemy Państwa w budowaniu koncepcji projektu jak również samym aplikowaniu o środki w ramach konkursu. Bezpośredni numer do konsultanta: 608 718 227

źródło: www.bgk.gov.pl