Badania na rynek 13.03.2017 – 26.04.2017

Do 26.04.2017 można składać wnioski o dotację w ramach trzeciego już naboru z działania ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem projektu mogą być też dodatkowo eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 mln zł

Maksymalna kwota wydatków na usługi doradcze w projekcie: 1 mln zł

Maksymalna kwota wydatków na prace rozwojowe w projekcie: 1 mln zł

Dofinansowanie kosztów inwestycji - zgodnie z mapą pomocy publicznej (od 25% do 70%)

Dofinansowanie do kosztów prac rozwojowych: 35% (średnie firmy); 45%  (mikro i małe firmy)

Dofinansowanie do kosztów usług doradczych: 50%

Więcej informacji na stronach PARP oraz u naszych ekspertów pod nr 570 975 220 -  zapraszamy do współpracy.