Rejestr Usług Rozwojowych

W ramach nowej perspektywy finansowej system dystrybucji środków unijnych na szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników i osób dorosłych chcących podnieść swoje kwalifikacje będzie oparty na podejściu popytowym. Firmy szkoleniowe i doradcze, które będą chciały prowadzić szkolenia i inne działania rozwojowe finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będą musiały uzyskać wpis do Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonego przez PARP.

RUR miał zostać uruchomiony z końcem bieżącego roku, podobnie jak pierwsze konkursy w regionach (np. w woj. śląskim konkurs z Działania 8.2 „Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników” planowany był w listopadzie br.). Jednak na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO WER Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do obecnej koncepcji RUR, dlatego można się spodziewać znacznych opóźnień w uruchomieniu funduszy na szkolenia dla przedsiębiorstw (nawet druga połowa 2016 roku).

Obecnie PARP podjęła intensywne prace nad opracowaniem nowej wersji standardu RUR. Głównym celem podjętych działań ma być wypracowanie jednego standardu dla wszystkich rodzajów usług rozwojowych, który zastąpi dotychczasowe kryteria „wejścia” do RUR z Karty Podmiotu. Założenia nowego standardu RUR opierają się na wspólnych obszarach standardów już funkcjonujących (głównie na Małopolskim Standardzie Usług Edukacyjno - Szkoleniowych). Nowym ważnym elementem proponowanego przez PARP rozwiązania jest obowiązkowa weryfikacja spełnienia standardu przez niezależną instytucję przed uzyskaniem wpisu do RUR. Oznacza to, że firmy szkoleniowe i/lub doradcze, które będą chciały świadczyć usługi rozwojowe dofinansowane z funduszy unijnych, będą musiały spełniać standard jakości weryfikowany poprzez zewnętrzny audyt.

Firma Nexum oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia standardu jakości usług rozwojowych oraz przygotowania do zewnętrznego audytu i akredytacji w RUR. Do tej pory nasi konsultanci z sukcesem wdrożyli Małopolski Standard Usług Szkoleniowych (na bazie którego powstaje standard RUR) w dwóch firmach szkoleniowo-doradczych z woj. śląskiego. Obie firmy po przejściu zewnętrznego audytu przeprowadzonego przez eksperta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie otrzymały potwierdzenie wdrożenia standardu i możliwość posługiwania się znakiem jakości MSUES.