usługi audytu zewnętrznego

Jeśli realizujesz projekt dofinansowany we własnym zakresie i chcesz mieć pewność, że nie popełniłeś błędu skutkującego uznaniem kosztów za niekwalifikowalne - skorzystaj z naszej usługi audytu zewnętrznego. Sprawdzimy czy prawidłowo realizujesz swój projekt i doradzimy jak poprawić ewentualne błędy, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Często zewnętrzny audyt projektu jest wymogiem danej instytucji finansującej, dlatego jego przeprowadzenie staje się koniecznością - przeprowadzane przez nas audyty są zgodne z powszechnie uznawanymi standardami audytu oraz wytycznymi Instytucji Zarządzających i Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów. Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzamy raport i opinię o prawidłowości realizacji projektu i jego finansowaniu. W ramach audytu sprawdzeniu podlegają m.in.:
 • dokumentacja dotycząca projektu,
 • działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie,
 • rzeczywiste poniesienie deklarowanych wydatków,
 • kwalifikowalność poniesionych wydatków, a także sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym,
 • zgodność wydatków wynikających z wniosku o płatność z zapisami księgowymi,
 • wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu (weryfikacja wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu),
 • sposób monitorowania projektu i raportowania o postępach wdrażania projektu
 • zgodność rzeczywistej realizacji projektu z harmonogramem,
 • stosowanie zasad dotyczących promocji,
 • poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ zasady konkurencyjności
 • sposób archiwizowania dokumentów,