Dotacje na szkolenia i doradztwo

W latach 2014-2020 regionalne wsparcie na szkolenia i doradztwo dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane będzie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotyczy to praktycznie wszystkich obszarów, w ramach których mogą być realizowane projekty miękkie. W zależności od regionu osie priorytetowe mogą kłaść różny nacisk na różne obszary oraz mogą różnić się nazewnictwem i numeracją. Niezależnie od tych różnic co do zasady w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych realizować można projekty w obszarach:

 • regionalny rynek pracy (projekty przyczyniające się do zmniejszania bezrobocia, szkolenia osób bezrobotnych, wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, projekty outplacementowe itp.)
 • regionalne kadry gospodarki (projekty szkoleniowe/doradcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników, projekty wspierające rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, projekty ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu czy powrót do pracy itp.)
 • wykluczenie społeczne (projekty dotyczące aktywnej integracji społecznej, rozwój podmiotów ekonomii społecznej itp.)
 • wzmocnienie potencjału edukacyjnego (wsparcie placówek przedszkolnych, kształcenia na poziomach podstawowym, średnim, zawodowym, projekty szkolenia zawodowego itp.)

O środki na realizację projektów mogą aplikować (w zależności od działania) między innymi:

 • przedsiębiorcy
 • szkoły
 • firmy szkoleniowe
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • instytucje społeczne, kulturalne

Środki na działania systemowe lub o zasięgu krajowym (np. innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, wsparcie dla obszaru zdrowia, polityki publiczne na rynku pracy czy wsparcie szkolnictwa wyższego) będą dystrybuowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Dotacje na szkolenia i doradztwo dla Przedsiębiorstw i ich pracowników.

Tak jak w latach 2007-2013 w dalszym ciągu będzie możliwe aplikowanie o środki na dedykowane projekty rozwojowe przedsiębiorstw. Projekty takie mogą obejmować szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Nowością w latach 2014-2020 jest wprowadzenie tzw. systemu popytowego. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej dystrybucja środków na usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo) dla przedsiębiorstw i ich pracowników w ramach RPO każdego z województw ma się odbywać w tym właśnie systemie. To przedsiębiorca na bazie diagnozy potrzeb decyduje jaki dokładnie rodzaj usługi rozwojowej jest mu niezbędny i wybiera wykonawcę tej usługi z oferty firm wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych.

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która jest podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie i prowadzenie rejestru "Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty (publiczne lub niepubliczne). Innymi słowy będzie miejscem, w którym przedsiębiorstwa/instytucje oraz ich pracownicy, a także osoby indywidualne będą mogły zapoznać się z szeroką ofertą działań, które pozwolą na ich rozwój (poza działaniami inwestycyjnymi).
Niemniej jednak RUR to coś więcej niż sama baza dostępnych usług i podmiotów je świadczących. Rejestr Usług Rozwojowych będzie dawał użytkownikom możliwość dokonania oceny usług, w których brali udział, a także zamówienia „usługi szytej na miarę” na „giełdzie usług""

 

Szkolenia i doradztwo jako uzupełnienie projektów inwestycyjnych czy badawczo-rozwojowych.

Niezależnie od oferty szkoleniowej realizowanej w ramach programów o charakterze typowo "miękkim" nie należy zapominać o możliwościach jakie daje tzw. finansowanie krzyżowe (cross-financing). Realizując projekty badawcze lub inwestycyjne w ramach niektórych programów operacyjnych projektodawcy mogą uzupełnić swoje projekty o szkolenia i/lub doradztwo, które jest niezbędne dla realizacji projektu. Zazwyczaj działania te są limitowane np. nie mogą stanowić więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Inne formy wsparcia doradczego.

W wielu programach zaprojektowano możliwość ubiegania się o wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw. Przykładowo:

Działanie 1.3.1 Polska Wschodnia umożliwia sfinansowanie analiz rynku czy dokumentacji wdrożeniowej

Działanie 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  umożliwia dofinansowanie tworzenia modeli biznesowych, strategii działalności międzynarodowej, pozyskiwanie dopuszczeń na rynki zagraniczne, udział w targach i wystawach

Działanie 3.4.4 RPO - bony na doradztwo

GO_GLOBAL - dofinansowanie na stworzenie i weryfikację strategii wejścia na rynki światowe

HORIZON 2020 - działania związane z badaniem rynku, ocenę ryzyka, doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, opracowanie planu wdrożenia itp

Działanie 2.3.1. PO IR - Finansowanie proinnowacyjnych usług Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorstw sektora MSP

Działanie 3.3.4 PO IR - GO to Brand.pl - wsparcie promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych

Działanie 3.2.1 PO IR - Badania na rynek - Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Powyżej przedstawiono jedynie część możliwości wsparcia w zakresie szkoleń i doradztwa jakie oferowane są obecnie na rynku. Aby znaleźć dofinansowanie adekwatne do swoich potrzeb należy przeanalizować 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 7 Krajowych Programów Operacyjnych oraz pozostałe minimum kilkanaście innych funduszy i programów. Nasi konsultanci  robią to na bieżąco, dzięki czemu Ty nie musisz tracić czasu i możesz mieć pewność, że pod uwagę będą brane wszystkie dostępne opcje. Zapraszamy do kontaktu.

 

Aktualne konkursy

Nasza oferta

 • analiza źródeł finansowania

  Nie musisz sam szukać źródeł finansowania inwestycji - dzwonić, pytać i tracić czas na analizowanie...
 • wnioski o dofinansowanie

  Gwarantujemy, że przygotujemy i skompletujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną, która spełni wszystkie wymogi formalne. Przygotowanie...
 • doradztwo w zakresie realizacji

  Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dotację to tylko połowa sukcesu. Na etapie realizacji...