Dotacje Inwestycyjne

W nowym okresie programowania wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych przez Przedsiębiorstwa oparto w dużym zakresie na preferencyjnych źródłach finansowania zwrotnego (pożyczki). Nie oznacza to jednak, że otrzymanie dotacji (bezzwrotnej) jest niemożliwe. Przedsiębiorcy w tym przede wszystkim firmy sektora MMSP mogą aplikować o dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw.

 
Kto, ile i na co może otrzymać dotacje?

Projekty prowadzące do wdrożenia innowacyjnych produktów lub usług

Mikro, Małe i Średnie (oraz w niektórych przypadkach Duże) przedsiębiorstwa mogą aplikować o dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde województwo w ramach swojego Programu wspiera realizację określonych działań. W każdym z 16 RPO można znaleźć programy, które wspierają działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach. W ramach tych programów wsparcie uzyskają przede wszystkim najbardziej innowacyjne projekty, których celem jest wprowadzenie na rynek produktu lub usługi innowacyjnej w skali minimum regionu (województwa).

Katalogi kosztów kwalifikowalnych mogą się różnić w poszczególnych województwach jednak najczęściej obejmują:

 • koszty zakupu środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie)
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie, licencje, patenty)
 • koszty prac budowlanych niezbędnych do realizacji projektu

Poziom dofinansowania projektu inwestycyjnego, na który udzielana jest pomoc publiczna wynosi od 15% do 70% i zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz obszaru realizacji projektu. Szczegółowa mapa pomocy publicznej:

ppPokazane na mapie maksymalne intensywności pomocy stosują się do inwestycji dużych przedsiębiorstw – można je zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw (np. małe przedsiębiorstwo w województwie śląskim otrzyma do 45% dotacji). W niektórych przypadkach możliwe będzie również uzyskanie wsparcia w ramach pomocy de minimis i dofinansowanie może być wyższe.
 

Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową

W części Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano osobne działania wspierające tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw służącego ich działalności innowacyjnej. Realizowane projekty powinny być zgodne z Inteligentnymi Specjalizacjami w Regionie. W przypadku projektów, które obejmuje "pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą" możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
 

Inwestycje związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne można realizować zarówno jako element kompleksowego projektu inwestycyjnego (o których mowa powyżej) jak również jako samodzielny projekt. W części RPO przewidziano osobne działania wspierające tego typu inwestycje. Można  tutaj sfinansować zarówno systemy ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP, CRP, Finansowe-Księgowe, systemy zarządzania produkcją, magazynami itp) jak również rozwiązania ułatwiające współpracę z klientami i partnerami biznesowymi (B2B, B2C, C2C, e-commerce itp). Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup oprogramowania jak i niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
 

Inne inwestycje

Przedsiębiorstwa mogą również otrzymać wsparcie w ramach działań realizujących cele kulturalne, środowiskowe czy społeczne. W zależności od RPO mogą to być przykładowo:

 • ochrona zdrowia
 • rewitalizacja
 • edukacja
 • opieka społeczna

 

Dofinansowanie w ramach projektów "miękkich"

(cross-financing)

Podmioty realizujące tzw. projekty miękkie (szkoleniowe, edukacyjne, społeczne, środowiskowe, badawcze itp) mogą również w ramach tych projektów zakupić środki trwałe i wyposażenie  niezbędne do ich realizacji. W niektórych przypadkach projekty "miękkie" to jedyna możliwość doposażenia instytucji/przedsiębiorstwa (np. szkoły, przedszkola czy firmy szkoleniowej, które ze względu na swój zakres działalności nie mają potrzeb w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów, zaplecza badawczo-rozwojowego czy IT)
 

Pozostałe programy

Planując realizację inwestycji warto pamiętać, ze dofinansowanie w formie dotacji można otrzymać nie tylko w ramach Funduszy Unijnych. Niektóre typy inwestycji wspierane są przez np:

 • Fundusze Europejskie dostępne dla przedsiębiorców z całej Europy (wnioski rozpatrywane w Brukseli)
 • Fundusze krajowe dystrybuowane między innymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
 • Inne programy współpracy , realizujące określone cele gospodarcze, społeczne czy środowiskowe jak np. Fundusze Norweskie, Fundusze Szwajcarskie.
 • Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Aby znaleźć dofinansowanie adekwatne do swoich potrzeb należy przeanalizować 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 7 Krajowych Programów Operacyjnych oraz pozostałe minimum kilkanaście innych funduszy i programów. Nasi konsultanci  robią to na bieżąco, dzięki czemu Ty nie musisz tracić czasu i możesz mieć pewność, że pod uwagę będą brane wszystkie dostępne opcje. Zapraszamy do kontaktu.

 

Aktualne konkursy

Nasza oferta

 • analiza źródeł finansowania

  Nie musisz sam szukać źródeł finansowania inwestycji - dzwonić, pytać i tracić czas na analizowanie...
 • wnioski o dofinansowanie

  Gwarantujemy, że przygotujemy i skompletujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną, która spełni wszystkie wymogi formalne. Przygotowanie...
 • doradztwo w zakresie realizacji

  Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dotację to tylko połowa sukcesu. Na etapie realizacji...