Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 07.01.2016-29.02.2016

Od 07 stycznia 2016 przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.  Poniżej zamieszczamy skrót najważniejszych informacji. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi konsultantami i skorzystania z porady oraz wsparcia przy przygotowaniu projektu.

 1. Składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów: 07.01.2016 do 29.02.2016
 2. Konkurs skierowany jest do:
  a. Mikroprzedsiębiorstw
  b. Małych przedsiębiorstw
  c. Średnich przedsiębiorstw
 3. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i obejmują Prace Rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.
 4. Minimalna wartość projektu:
  a. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 5 mln zł
  b. Duże przedsiębiorstwa: 20 mln zł
 5. Maksymalny poziom wsparcia z uwzględnieniem premii:
  a. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%
  b. Średnie przedsiębiorstwa: 50%
  c. Duże przedsiębiorstwa: 40%
 6. Najważniejsze koszty kwalifikowalne:
  a. Koszty aparatury naukowo-badawczej (amortyzacja)
  b. Koszty wiedzy, patentów i licencji
  c. Amortyzacja aparatury, urządzeń i wartości niematerialnych i prawnych
  d. Odpłatne korzystanie z aparatury i wartości niematerialnych i prawnych (leasing, wynajem, licencje)
  e. Koszty budynków i gruntów (amortyzacja)
  f. Materiały, surowce, półprodukty, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny (poniżej 3,5 tyś), koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy prototypów,
  g. promocja projektu (max 1%)
  h. audyt zewnętrzny
  i. koszty pośrednie (ryczałt 17%)

 

Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.2 w 2015r. ogłoszony przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Internetowej www.ncbir.gov.pl