Kredyt technologiczny 20.02.2017-29.03.2017

W dniu 16.01.2017 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił trzeci konkurs na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Kredytu na innowacje technologiczne. Poniżej w skrócie najważniejsze informacje dotyczące tego konkursu:

 • Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?
  Dofinansowanie może zostać przyznane projektom inwestycyjnym, które mają na celu wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorstwa lub nabytych w ramach projektu w formie praw własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów procesów lub usług.
 • Jaki musi być minimalny zasięg innowacyjności?
  Nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub procesy muszą być innowacyjne minimum w skali kraju.
 • Kto może składać wnioski?
  Wsparcie skierowane są do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.
 • Jakie koszty można dofinansować?
  Dofinansowaniem objęte są koszty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu w tym:

  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
  • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych i/lub używanych środków trwałych
  • zakup materiałów i robót budowlanych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli poniesionych w ramach projektu
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne (doradztwo)
 • Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?
  • Wysokość wsparcia inwestycyjnego dla projektów musi być zgodna z Mapą Pomocy Regionalnej i zależy od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa (do 70%)
  • Dofinansowanie do kosztów doradztwa nie może być wyższe niż 50%
 • Jakie są limity wielkości projektów?
  • Maksymalna kwota wsparcia nie może być większa niż 6 mln PLN
  • Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 50 mln EURO
 • W jaki sposób udzielane jest wsparcie w ramach kredytu na innowacje technologiczne?
  • Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
  • Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  • BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
  • BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu..
 • Czy są jakieś ograniczenia co do wysokości zaciąganego kredytu?
  • Maksymalna wartość kredytu: zgodnie z regulaminem konkursu udział środków własnych przedsiębiorstwa musi być nie mniejszy niż 25% wartości projektu
  • Minimalna wartość kredytu: kwota kapitału kredytu przypadającego do spłaty być równa lub większa od oczekiwanej dotacji, która ją spłaci. (BGK wypłaca dotacje wyłącznie na spłatę kapitału zaciągniętego kredytu)
 • Kiedy można zacząć realizację inwestycji?
  Inwestycję można rozpocząć już następnego dnia od złożenia wniosku o dofinansowanie (na własne ryzyko, nie znając wyników konkursu)
 • Jak długo można realizować projekt?
  Realizacja projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2023 r.
 • Kiedy można składać wnioski do BGK?
  wnioski można składać w dniach 20.02.2017 – 29.03.2017. (należy pamiętać, że wcześniej konieczne jest załatwienie formalności w banku kredytującym)
 • Kiedy będzie informacja o przyznaniu dofinansowania?
  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na lipiec 20176 r.

Potrzebujesz pomocy ? Nie wiesz czy ten konkurs jest dla Ciebie? Czy spełniasz wymagania? Jakie masz szanse na uzyskanie dotacji? Jakie ryzyka są związane z aplikowaniem i realizacją projektu?
ZADZWOŃ DO NAS!
Telefonicznie lub podczas spotkania OMÓWIMY Twój pomysł i DORADZIMY
BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KONSULTANTEM: 0 570 975 220 .

 

 

źródło: dokumentacja konkursowa dostępna na stronach www.bgk.com.pl