Kodeks Etyczny

KODEKS ETYCZNY
Nexum Sp. z o.o.

WSTĘP

Celem Kodeksu jest promowanie uczciwych, rzetelnych i zgodnych z prawem zasad funkcjonowania firmy Nexum Sp. z o.o.

Kodeks stanowi zestawienie zasad odnoszących się do praktyki wykonywania usług doradczych i informacyjnych oraz reguł postępowania stanowiących normy zachowania; reguły te są pomocne w praktycznym stosowaniu zasad, a ich celem jest wskazanie wzorców etycznego postępowania.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników firmy Nexum Sp. z o. o. oraz zewnętrznych konsultantów współpracujących z firmą na podstawie odrębnych umów.

ZASADY OGÓLNE

Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przestrzegając zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Podejmujemy się zlecenia jedynie na podstawie sformułowanych na piśmie warunków określających ściśle przedmiot, zakres, zasady ustalania wynagrodzenia oraz sposób raportowania z realizacji zlecenia.

Nie przyjmujemy zlecenia, w stosunku do którego istnieje obawa, iż Klient otrzyma nieefektywną albo niekompletną usługę doradczą.

Nie zawieramy żadnych uzgodnień, które mogłyby naruszyć obiektywizm i bezstronność w zakresie udzielanych Klientom rad.

Uzgadniamy z Klientem warunki wynagrodzenia, które oparte są na rzetelnej wycenie przedmiotu zlecenia.

Dążymy do polubownego rozwiązywania sporów.

REGUŁY POSTĘPOWANIA

Odpowiedzialność

Wykonując swoje obowiązki postępujemy uczciwie, tj. w zgodzie ze swoimi przekonaniami, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością tak, by nie dawać powodu do podważania prezentowanych przez nas ocen i opinii.

W szczególności:

• wykonujemy swoją prace uczciwie, odpowiedzialnie i z należytą starannością;

• przestrzegamy obowiązującego prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce;

• wspieramy cele Spółki i identyfikujemy się z jej misją;

• nie angażujemy się w działania sprzeczne z prawem, które mogłyby podważyć zaufanie do Spółki;

• nie podejmujemy zleceń mogących rodzić konflikt interesów.

Poufność

Szanujemy wartość i własność informacji, którą pozyskujemy w trakcie wykonywania obowiązków i nie ujawniamy jej bez odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia.

W szczególności:

• rozważnie wykorzystujemy i chronimy wszystkie informacje uzyskane od Klienta;

• nie ujawniamy ani nie zezwalamy na ujawnianie informacji poufnych dotyczących działalności Klienta i jego pracowników;

• nie wykorzystujemy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków dla uzyskania osobistych korzyści lub w jakikolwiek inny sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub przynosiłby szkodę realizacji celów Spółki.

Profesjonalizm

Wykorzystujemy posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do możliwie najbardziej profesjonalnego świadczenia usług.

W szczególności:

• podejmujemy się wyłącznie tych zleceń, które jesteśmy w stanie wykonać, a w przypadku braku niezbędnej wiedzy lub doświadczenia w realizacji danej usługi KSU kierujemy Klienta do innego ośrodka KSU;

• zapewniamy realizację usług wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie;

• dbamy o rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych;

• utrzymujemy komunikacje z Klientem na właściwym poziomie zachowując się wobec Klienta grzecznie i z szacunkiem;

• zachowujemy szczególną ostrożność w wysuwaniu oskarżeń w stosunku do innych podmiotów.