dotacje na wdrożenie wyników prac B+R w MSP 31.08.2015-30.09.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia prac B+R (realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo bądź na jego zlecenie) prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych/znacząco ulepszonych produktów/usług.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowalne:

 1. Koszty inwestycji związanej z wdrożeniem nowego produktu/usługi w tym:
  •  nabycie nieruchomości (max 10% wartości projektu)
  • nabycie robót i materiałów budowlanych (łącznie z kosztami nabycia nieruchomości nie więcej niż 20% wartości projektu)
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how)
  • koszty doradztwa (koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu)
 2. Koszty prac rozwojowych w tym:
  • wynagrodzenia
  • badania wykonywane przez podmioty zewnętrzne
  • inne koszty operacyjne
 3. Koszty doradztwa - usługi doradcze realizowane przez zewnętrzne podmioty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów projektu: 10 mln PLN
Maksymalna kwota wydatków na prace rozwojowe to 1 mln PLN
Maksymalna kwota wydatków na usługi doradcze to 1 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania to 20 mln PLN
W tym na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tyś
Na usługi doradcze 500 tyś

Dofinansowanie:

Koszty inwestycji: zgodnie z mapą pomocy publicznej

Koszty prac rozwojowych: 45%

Koszty doradztwa: 50%

Koszty inwestycji: zgodnie z mapą pomocy publicznej

Koszty prac rozwojowych: 35%

Koszty doradztwa: 50%

źródło: www.parp.gov.pl