Dotacje na informatyzację przedsiębiorstw

O dofinansowanie na informatyzację przedsiębiorstw będą mogły jeszcze w tym roku starać się śląskie firmy sektora MSP. W sierpniu 2018 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków z działania 3.3 RPO WSL "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej". Będzie to już drugi nabór ogłaszany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach tego działania. Województwo śląskie jako jedno z niewielu w kraju zaplanowało możliwość aplikowania o dotacje inwestycyjne związane ściśle z informatyzacją.

Zgodnie z informacjami SCP "Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.”
Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C

Koszty kwalifikowalne:

  • koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego, bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią
  • koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu).
  • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu
  • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych - w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.
  • koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę), w przypadku personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej.

Dofinansowanie:

  • Przedsiębiorstwa mikro i małe: 45%
  • Średnie przedsiębiorstwa: 35%
  • Usługi doradcze: 50%

Wartość dofinansowania:

  • minimalna: 50.000 zł
  • maksymalna: 500.000,00 zł

W naborze z 2015 roku ponad 200 firm otrzymało wsparcie na projekty o wartości od ok. 150 tyś do ok 1.800 tyś zł. W tym konkursie pozyskaliśmy dla naszych Klientów dofinansowanie do 6 projektów o łącznej wartości prawie 7,5 mln zł.

 

Zapraszamy do współpracy! Przed podpisaniem umowy wspólnie ocenimy na ile Państwa pomysł ma szanse na uzyskanie dofinansowania i czy jest możliwość jego ewentualnej modyfikacji zgodnie z kryteriami wyboru projektów. Dzięki temu zwiększają Państwo poziom pewności, że projekt zostanie pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania.

 

źródło informacji: materiały Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości