Dotacje dla śląskich przedsiębiorstw 2021-2027

Pod koniec marca pojawił się pierwszy zarys programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2011-2027. Śląskie jest największym beneficjentem funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027.  Oferta dla przedsiębiorców obejmuje co najmniej 9 typów różnorodnych konkursów. Poniżej przedstawiamy wybrane kierunki działań:

1.3 Rozwój działalności badawczej w przedsiębiorstwach

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-przemysłowych przedsiębiorstwa poprzez zakup i montaż infrastruktury badawczej, jak również prowadzenie badań wraz z wdrożeniem wyników. Wsparcie obejmować będzie również uzyskanie patentu na produkty będące wynikiem prac badawczych. W ramach każdego projektu możliwe będzie wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w realizację agendy badawczej.

1.5 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie w formie bonów, usług proinnowacyjnych świadczonych przez regionalne ośrodki badawcze lub Instytucje Otoczenia Biznesu. Świadczone usługi dotyczyć mogą między innymi wsparcia w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacji jak również przeprowadzenia procesu transformacji cyfrowej. Wsparcie oferowane będzie przez podmioty posiadające akredytację regionalną i/lub krajową.

1.14 Rozwój innowacji w MŚP

W ramach interwencji wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw z regionu. W ramach działania wsparcie przeznaczone zostanie na wdrożeniu innowacji dla firm w zakresie produktów/usług oraz procesów, w szczególności przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje niezbędne do wdrożenia wyników badań naukowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. W ramach działania wsparcie uzyskają także przedsiębiorstwa planujące inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę w województwie śląskim. Wsparcie planowane jest również na inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw i procesów biznesowych. W ramach każdego projektu wsparciem objęte będą również usługi doradcze świadczone przez akredytowane jednostki badawcze lub IOB wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie obejmować będzie również podnoszenie kompetencji pracowników MŚP.

1.15 Rozwój turystyki

W ramach interwencji wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia realizowane przez MŚP, mające na celu rozwój bądź też poprawę infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej, jak również budowę i rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Wsparcie obejmować będzie, w szczególności rozwój turystyki miejskiej, przemysłowej i ekoturystyki jako endogennych potencjałów rozwojowych regionu, w tym także krajobrazowych i kulturowych w kierunku dywersyfikacji gospodarczej i kreowania miejsc pracy w regionie (m.in. turystyka biznesowa, turystyka tranzytowa, turystyka weekendowa, turystyka rodzinna).Wsparcie realizowane będzie ze szczególnym uwzględnieniem promowania rozwiązań cyfrowych, niskoemisyjnych i zasoboszczędnych, chroniących środowisko naturalne

1.16 Konkurencyjność MŚP

W ramach interwencji wsparciem zostaną objęte inwestycje w MŚP przyczyniające się do poprawy i podnoszenia konkurencyjności firm działających w regionie. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje w MŚP związane z dostosowaniem lub zmianą profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz modelu biznesowego, w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz w następstwie ewentualnych przyszłych kryzysów. Wsparcie obejmować będzie również podnoszenie kompetencji pracowników MŚP.

1.17 Internacjonalizacja MŚP

W ramach działania wsparciem objęte zostaną inwestycje w MŚP oraz niezbędne usługi doradcze świadczone przez akredytowane IOB, mające na celu wspomóc firmy w wejściu na rynki zagraniczne, dostosowaniu produktu do wymagań rynku docelowego. Wsparciem objęte będą również koszty związane z udziałem w targach zagranicznych.

1.18 Rozwój firm w fazie zalążkowej start’upy

W ramach działania wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstwach będących na początkowym etapie działalności, m.in. START-upy, w tym w formie wejść kapitałowych, niezbędne do rozwoju oferowanych produktów i usług na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparcie obejmować będzie doradztwo w zakresie dalszego rozwoju jak i inwestycje infrastrukturalne oraz podnoszenie kompetencji pracowników firm.

2.3. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Wsparcie zostanie przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach poprzez modernizację energetyczną obiektu wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Wspierane będą projekty zakładające wykorzystanie technologii ograniczających energochłonność np. modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wymiana oświetlenia, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, wprowadzenie systemów zarządzania energią, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła itp. Niezbędnym elementem projektu będzie też audyt energetyczny potwierdzający zasadność realizacji inwestycji.

2.13. Transformacja lokalnych przedsiębiorstw w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym

W  ramach  planowanej  interwencji  wspierane  będą  inwestycje  w  przedsiębiorstwach  mające  na  celu zmniejszenie  zasobo-i  materiałochłonności  procesów  produkcyjnych  i  logistycznych  oraz  zmniejszenie powstawania odpadów polegające m.in. na zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych (w tym wody) w procesach  produkcyjnych,  wdrażaniu czystych technologii w celu zapobiegania powstawaniu lub znaczącej redukcji  masy  odpadów, czy też mające na celu zwiększenie reużycia produktów, recyklingu (głównie upcyklingu)  materiałów  i  efektywnego  gospodarowania  zasobami,  w  tym  modyfikacji  metod zagospodarowania odpadów. Projekty realizowane w ramach działania nie będą miały charakteru badawczo-rozwojowego, dotyczyć będą wdrażania technologii

 

Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną zapewne nie wcześniej niż w pierwszej połowie 2022 roku.